RODO

d dnia 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe ROBEX PRP Anna Kamińska, ul. Prosta 3/10, 76-200 Słupsk – informuje Państwa, że:

 

1.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
     ROBEX PRP Anna Kamińska, ul. Prosta 3/10, 76-200 Słupsk, NIP 8391899982

2.
Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
     ul. Prosta 3/10, 76-200 Słupsk, lub e-mail: {biuro@dendrobena.com.pl}.

3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:

 • dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie;
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne;
 • dane osobowe będą przetwarzane celem wystawienia faktury oraz w celach księgowych, przepisów podatkowych, rachunkowych lub windykacyjnych;
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień związanych ze świadczeniem usług: do kontaktowania się, do obsługi, do dozwolonych działań marketingowych, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
 • państwa dane osobowe będą przechowywane bezterminowo;
 • administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie, tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
 • dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 • administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
 • poprawiania Pani/Pana danych osobowych,
 • usunięcia Pani/Pana danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pod adresem ul. Prosta 3/10, 76-200 Słupsk, lub e-mail: {biuro@dendrobena.com.pl}

Z poważaniem
ROBEX PRP Anna Kamińska